Tuesday, November 18, 2008

Kegelapan dan penerangnya...

Mutiara Berserak (2)

Abu Bakar ra. berkata :
Ada lima kegelapan dan lima penerangnya,
Kegelapan pertama cinta harta,
penerangnya dengan bertakwa
Kegelapan kedua laku maksiat,
penerangnya dengan bertobat
Kegelapan ketiga di alam kubur,
penerangnya dengan berdzikir
Kegelapan keempat alam akhirat,
penerangnya dengan bertaat
Kegelapan kelima jembatan shirath,
penerangnya dengan i'tiqad.

---
Quoted from :
"Menuju Pintu Tuhan, Mutiara Berserak",
Ibnu Hajar Al Asqalani,A. Nasikhin Syaba (terj),
Risalah Gusti, Surabaya, Agustus 2000, cet i.

No comments: